Oppgave i Photoshop for 9. trinn, tema portrett


Elevene fotograferer hverandre. Flere foto av hver elev, både forfra og profil. De jobber videre med portrettene av seg selv i Photoshop. Velger ut et bilde tatt forfra og et tatt i profil.
Et av bildene skal kun bearbeides slik at det blir et naturlig gjengitt foto med de forbedringer som kan gjøres for å få fram gode kontraster og farger.
Det andre bearbeides slik at det forenkles mot et stilisert utrykk.
Det stiliserte utrykket skal printes ut for deretter å male bildet.


Mål fra kunnskapsløftet som er aktuelle for detaljert planlegging av undervisningen:
Kompetansemål etter 10. trinn
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
- Bruke ulike materialer og redskaper i arbeid med bilder ut fra egne interesser
- Bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram
- Beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare
- Diskutere hvordan kunstnere i ulike kulturer har framstilt mennesker gjennom tidene og bruke dette som utgangspunkt for eget skapende arbeid med portrett og skulptur.

Dette undervisningsopplegget kan strekke seg over mange undervisningstimer ved å dele opp i temaer:
- En del med elev studering el. lærerformidling av hvordan kunstnere i ulike kulturer har framstilt mennesker gjennom tidene. Dette kan være en egen, innledende oppgave.
- En foto del, en teoretisk og en praktiserende,
- En del Photoshop med opplæring og utprøvinger.
- En del hvor det stiliserte utrykket males
Hvordan det mer detaljert skal legges opp avhenger av hvor mange timer man har til disposisjon, hvor store elevgrupper, tilgang på datamaskiner og utstyr til malearbeid
Vurderingen må planlegges etter at de detaljerte planene er bestemt.

Kunstpedagogiske ideer i oppgaven Hopp, form nr. 3 2010

Eg mener denne oppgaven i stor grad er bygd opp utifra en vitenskapelig kunstpedagogisk ide. I vurderingssjemaet er det mye fokus på tekniske ferdigheter, både i bruk av kamera og arbeid med billedmanipulering i photoshop.
Oppgaven er slik jeg oppfatter den, en ferdighetsøvelse i fotografering og bruk av photoshop som et middel til å skape et eget utrykk.
En tilsvarende oppgave med fokus på den ekspressive kunstpedagogiske retningen kunne være: Elevene tegner to tegninger, et dyr eller et menneske på den ene tegningen, og et miljø på den neste tegningen, scanne inn disse og tilpasse figurtegningen inn på miljøtegningen. Da blir tegningene formet ut i fra elevenes egne forutsetninger og de får øvd inn de samme teknikkene i photoshop.